• 1

  Class Videos | All Koa (July 2021)

  • Warrior Level 3 7-01-21

  • Warrior Level 2 7-07-21

  • Warrior Level 3 7-08-21

  • All Koa 7-11-21 (Kumu Ron Burns)

  • Warrior Level 2 7-21-21

  • Warrior Level 3 7-22-21

  • Warrior Level 2 7-28-21

  • Warrior Level 3 7-29-21

 • 2

  Class Videos | All Koa (August 2021)

  • Warrior Level 2 8-04-21

  • Warrior Level 2 8-11-21

  • Warrior Level 3 8-12-21

  • Warrior Level 2 8-18-21

  • Warrior Level 3 8-19-21

  • Warrior Level 2 8-25-21

  • Warrior Level 3 8-26-21

 • 3

  Class Videos | All Koa (September 2021)

  • Warrior Level 2 9-01-21

  • Warrior Level 3 9-02-21

  • Warrior Level 2 9-08-21

  • Warrior Level 3 9-09-21

  • All Koa 9-12-21 ('Olohe Jerry Walker!)

  • Warrior Level 2 9-15-21

  • Warrior Level 3 9-16-21

  • All Koa 9-19-21

  • All Koa 9-26-21

  • Warrior Level 2 9-29-21

  • Warrior Level 3 9-30-21

 • 4

  Class Videos | All Koa (October 2021)

  • All Koa 10-03-21

  • Warrior Level 2 10-06-21

  • Warrior Level 3 10-07-21

  • All Koa 10-10-21

  • All Koa 10-17-21 (Kumu Ramsay Taum!)

  • Warrior Level 2 10-20-21

  • Warrior Level 3 10-21-21

  • All Koa 10-24-21

  • Warrior Level 2 10-27-21

  • Warrior Level 3 10-28-21

  • All Koa 10-31-21 (Virtual Only, No In-Person)

 • 5

  Class Videos | All Koa (November 2021)

  • Warrior Level 2 11-03-21 (Virtual Only, No In-Person)

  • All Koa 11-07-21 (Kumu Dane Silva - partial video)

  • Warrior Level 2 11-10-21 (Hawaii Danzan Ryu Dojo Joins Us!)

  • Warrior Level 3 11-11-21 (Virtual Only)

  • All Koa 11-14-21

  • Warrior Level 2 11-17-21

  • Warrior Level 3 11-18-21

  • All Koa 11-21-21

  • NO CLASSES 11/22-11/28

 • 6

  Class Videos | All Koa (December 2021)

  • All Koa 12-05-21 (In-Person)

  • Warrior Level 2 12-08-21 (In-Person)

  • Warrior Level 3 12-09-21 (In-Person)

  • All Koa 12-12-21 (In-Person)

  • Warrior Level 2 12-15-21 (In-Person)

  • Warrior Level 4 12-15-21

  • Warrior Level 3 12-16-21 (In-Person)

  • All Koa 12-19-21 LAST CLASS of 2021 (In-Person)